Smluvní podmínky Nájemní smlouva

Kostel_02
 1. Předmět pronájmu (dále jen „objekt“):
  Chalupa Rozálka, Jívka ev.č. 25, 542 13 Jívka
  chalupa-rozalka.cz
  Předmětem pronájmu je objekt včetně jeho vnitřního vybavení, hospodářské části, přilehlé zahrady a parkovacích míst.
 2. Objednavatel/ Nájemce (dále jen „nájemce“) pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu dle těchto všeobecných podmínek.
 3. Smluvní vztah vzniká na základě zaslané objednávky pobytu s údaji o objednavateli (jméno, adresa), počtu osob, termínu a dohodnuté ceně, doručené pronajímateli a potvrzené pronajímatelem. Zasláním objednávky, ale i nájemní smlouvy při nástupu, stvrzuje nájemce znalost a souhlas s těmito všeobecnými podmínkami.
 4. Cena za pronájem (dále jen „cena“) je smluvní a nezahrnuje DPH. Pronajímatel není plátce DPH.
  V ceně je zahrnuta běžná spotřeba energií a vodného, ale nezahrnuje konečné doúčtování v případě překročení běžné spotřeby.
 5. Za běžnou spotřeba energií a vodného jsou považované následující denní průměrné hodnoty:
Běžná denní spotřeba Léto Jaro a podzim Zimní období Cena za dodatečnou jednotku
Elektrická energie (kWh) 10 kWh 10 kWh 10 kWh 7Kč
Teplo – motohodiny (MTH) 2,5 MTH 4 MTH 6 MTH 75Kč
Pitná voda (m3) 1,5 m3 1,5 m3 1,5 m3 25Kč
 1. Termíny pro platbu ceny za pronájem: Do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky pobytu pronajímatelem je nutno uhradit zálohu na účet pronajímatele uvedený v potvrzení objednávky.
 2. Podmínky a výše zálohy:
  1. 50% ze sjednané ceny do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky.
  2. Zbylých 50% nejdéle 60 dní před počátečním dnem ubytování.
 3. Při nesložení zálohy na pobyt nejdéle ve výše uvedených termínech a dané výši smluvní vztah zaniká a je považován za zrušený ze strany nájemce (dále jen „storno“).
 4. Vratná kauce: Nad rámec dohodnuté ceny složí nejdéle v den zahájení ubytování nájemce na účet pronajímatele nebo v hotovosti vratnou kauci ve výši 3000 Kč. Pro výroční pobyty (Vánoce, Silvestr, Velikonoce) se vratná kauce zvyšuje na dvojnásobek.
 5. Stornovací podmínky a výše poplatku za storno:
  1. V období více než 60 dní před počátečním dnem ubytování 10% z ceny.
  2. V období 60 až 30 dnů před počátečním dnem ubytování 20% z ceny.
  3. V období 30 a méně dnů před počátečním dnem ubytování 30% z ceny.
 6. V případě, že se podaří pronajímateli objekt na stornované období dále pronajmout, je pronajímatel ochoten na žádost nájemce poplatek za storno následně individuálně ponížit.
 7. Nájemce je rovněž oprávněn za sebe za stejných nebo obdobných podmínek jako měl sám nebo podmínek, které neznevýhodňují pronajímatele, zprostředkovat náhradního nájemce a tím se vyvázat ze smluvního vztahu s pronajímatelem.
 8. Pronajímatel je v případě storna oprávněn nabízet termín k dalšímu pronájmu.
 9. Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele (vyšší moc, podstatná havárie v objektu apod.) budou do pěti dnů vráceny všechny zaplacené poplatky nájemcem pronajímateli na účet, ze kterého byly peníze pronajímatelem přijaty.
 10. Převzetí objektu v den zahájení pobytu je možné vždy od 16:00 do 18:00. Dřívější čas je možný pouze po dohodě.
 11. Při nástupu předá pronajímatel nájemci objekt v uklizeném stavu. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce a všech dalších účastníků pobytu.
 12. K převzetí objektu bez přítomnosti pronajímatele při nástupu a stejně tak k předání objektu v den ukončení pobytu je možné využít trezorový box s uloženými klíči. V takovém případě se nájemce vzdává práva na přítomnost při odečtu počátečních a konečných stavů měřidel spotřeby energií a vody. Přístupový kód k odemčení trezorového boxu sdělí pronajímatel nájemci prostřednictvím SMS na telefonní číslo uvedené nájemcem.
 13. Předání objektu v den ukončení pobytu je vyžadováno do 10:00 dopoledne.
  Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a zařízení, provedou odečet stavu všech měřidel energií a vody a převezme klíče od objektu. Při předání objektu bez přítomnosti pronajímatele prostřednictvím uložení klíčů v trezorovém boxu provede odečet stavů měřidel pronajímatel.
 14. Práva a povinnosti nájemce:
  1. řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele, což potvrzuje podepsáním nájemní smlouvy,
  2. obeznámit se s obsluhou a provozním řádem objektu a řídit se jimi,
  3. vyvarovat se jednání, které by vedlo k poškození objektu či jeho některé části,
  4. dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm, ….
  5. nájemce plně zodpovídá vůči pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu,
  6. vyvarovat se činnosti která by nadměrně obtěžovala okolí, dodržování nočního klidu mezi 22:00 a 6:00 hodinou
  7. povinnost předání objektu po skončení pobytu v řádném stavu dle podmínek uvedených v provozním řádu
  8. nájemce stejně jako všichni další účastníci pobytu jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu, jízdních kol apod., po celou dobu trvání pobytu. Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce a dalších účastníků po celou dobu rekreačního pobytu.
  9. nájemce se zavazuje nepřekročit maximální počet ubytovaných osob daný kapacitou a nájemní smlouvou
  10. nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na telefonní číslo +420 731 668 603 nebo +420 731 668 602.
  11. Ve všech vnitřních prostorách objektu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm!
 15. Práva a povinnost pronajímatele:
  1. umožnit nájemci využití objektu po dobu sjednanou. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.
  2. pronajímatel je povinen poskytnou vše co zahrnuje cena pobytu. Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrné danému stavu.
  3. Pronajímatel se po dobu pobytu nájemce v objektu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijít přesvědčit, zda jsou dodržovány podmínky pronájmu.
 16. Nedodržení smluvních podmínek ze strany nájemce zejména bodu 19  může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.
 17. Pes ani jiné zvíře není povoleno.
 18. Další podmínky lze domluvit přímo na místě mezi nájemcem či pronajímatelem.

Datum vydání:

1.10.2020

Věříme, že dodržováním těchto zásad oběma smluvními stranami je dán základ Vaší klidné dovolené i ochraně našeho majetku.

Čeština‎ CS English EN Deutsch DE Nederlands NL Polski PL